Zmiany w użytkowaniu wieczystym

Z pewnością nie jeden przedsiębiorca dokonał rejestracji siedziby indywidualnej działalności gospodarczej lub spółki w lokalu mieszkalnym usytuowanym na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste. Warto zatem zwrócić uwagę na zmiany w zakresie użytkowania wieczystego objęte rządowym projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, który przewiduje istotne zmiany mające na celu usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcania praw użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ma nastąpić z dniem 1 stycznia 2019 r. Zakres przedmiotowy projektu  ustawy odnosi się do zabudowanych gruntów wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowa liczba lokali stanowią lokale mieszkalne. Przekształcenie dotyczy również budynków gospodarczych, garaży, innych obiektów budowlanych oraz urządzeń budowlanych.

Zgodnie z projektem ustawy, obowiązkiem użytkownika wieczystego będzie uiszczanie jeszcze przez dwadzieścia lat opłaty równej opłacie za użytkowanie wieczyste obowiązującej w 2017 roku. Propozycja ta będzie miała pozytywny wpływ na działanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców, będących w szczególności właścicielami lokali użytkowych położonych w budynkach wielolokalowych. Trzeba bowiem wskazać, iż w drodze przekształcenia nastąpi wzmocnienie prawa poprzez nabycie prawa własności udziału w gruncie w miejsce dotychczasowego udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu związanego z własnością lokalu. Istotnym jest również iż obowiązek uiszczania należności za przekształcenie będzie płatny systematycznie.

Z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa, jest to niewątpliwie korzystniejsze rozwiązanie w porównaniu do sytuacji, gdy przedsiębiorca bez przekształcenia z mocy prawa zobowiązany byłby uiszczać opłatę roczną do końca umowy, to jest przykładowo przez 99 lat. Warto również zaznaczyć, że zmiana ta daje możliwość przewidywalności wysokości opłat przekształceniowych w zamian za opłaty zamienne (które często niespodziewanie zwiększały się) z tytułu użytkowania wieczystego.