Zmiany w prawie budowlanym

Dnia 16 marca 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza szereg zmian w dotychczas obowiązujących przepisach Prawa budowlanego. Podstawowym założeniem nowelizacji jest uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej. Flagową zaś zmianą omawianej noweli jest zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. To jednak nie jedyna zmiana, którą przyniesie omawiana nowelizacja prawa budowlanego.

Kolejną zmianą, która ma przyspieszyć proces budowlany jest ograniczenie zasady, zgodnie z którą roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Nowelizacja przewiduje bowiem dodanie do ustawy art. 28a stanowiącego, że w przypadku gdy stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę jest wyłącznie inwestor, roboty budowlane można rozpocząć na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – podlegającej wykonaniu. Zmiana ta pozwoli, w sytuacji gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania, zaś decyzja jest zgodna z jego wnioskiem na rozpoczęcie robót budowlanych niezwłocznie po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

Znaczne ułatwienia wprowadzone zostaną również w zakresie obowiązkowych elementów projektu budowlanego. Zniesiony zostaje obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej.

Kolejną zmianą mającą na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego jest likwidacja obowiązku zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Prawo budowlane reguluje bowiem w sposób precyzyjny, w jakim przedziale czasowym możliwa jest realizacja inwestycji (od dnia, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę jest wykonalna, do dnia utraty przez niej terminu ważności – 3 lata). Co za tym idzie, obowiązek zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, był tylko zbędnym obowiązkiem o charakterze administracyjnym.

Znacznie ograniczony zostaje również katalog obiektów budowlanych, wobec których przystąpienie do użytkowania wymaga decyzji administracyjnej – pozwolenia na użytkowanie. Wśród nich m.in. warsztaty rzemieślnicze, obiekty magazynowe, czy stacje obsługi pojazdów. Po zmianach obiekty te użytkować będzie można na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy i tzw. milczącej zgody (braku sprzeciwu) udzielanej w reakcji na zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych.

Planowany termin wejścia w życie omawianej nowelizacji nie jest jeszcze dokładnie znany. Zmiany w prawie budowlanym zaczną obowiązywać po upływie trzech miesięcy od dnia publikacji ustawy zmieniającej w Dzienniku Ustaw. Niektóre natomiast z przepisów mają vacatio legis, aż do dnia 1 stycznia 2016 r.