Zakończenie procesu inwestycyjnego

Zasadniczo do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu. Tak stanowi art. 54 ustawy Prawo budowlane. Który organ jednak należy rozumieć za „właściwy” i jakie mogą być przesłanki zgłoszenia sprzeciwu?

Przede wszystkim organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, chyba że decyzję o pozwoleniu w pierwszej instancji wydał wojewoda. Wówczas, organem właściwym do przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy będzie wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

W przepisach Prawa budowlanego nie zostały wskazane natomiast wprost przypadki, kiedy właściwy organ może zgłosić sprzeciw, o którym mowa w omawianym przepisie. Wskazać, więc w tym miejscu trzeba na orzecznictwo zapadłe na gruncie art. 54 Prawa budowlanego, gdzie jako podstawę wniesienia sprzeciwu wskazuje się np. na istotne odstąpienie przez inwestora od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (wyrok NSA z dnia 21 listopada 2007 r., II OSK 1535/06).