Wzór oświadczenia członka zarządu o adresie do doręczeń

W jednym z ostatnich wpisów poruszyliśmy temat zmian, jakie wprowadzone zostały w art. 19a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. To kolejna zmiana w tym zakresie po wprowadzonym 15 stycznia 2015 r. obowiązku złożenia w sądzie adresu zamiast wzoru podpisu. Najnowsze zmiany dotyczą natomiast obowiązku dołączenia do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot, likwidatorów oraz prokurentów oświadczenia tych osób obejmującego zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Jak zatem powinien wyglądać wzór takiego oświadczenia? Postaram się go omówić na przykładzie oświadczenia składanego przez prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oświadczenie o zgodzie na powołanie oraz adresie do doręczeń

Przede wszystkim w oświadczeniu takim powinniśmy zamieścić miejscowość i datę jego złożenia. Zatytułować oświadczenie możemy w sposób krótki, przykładowo: Oświadczenie Prezesa Zarządu lub w dłuższej formie, opisując od razu treść oświadczenia. Wówczas tytuł może brzmieć: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki XYZ Sp. z o.o. oraz o adresie do doręczeń. W dalszej części powinniśmy zawrzeć właściwą treść oświadczenia dotyczącą zgody na powołanie do pełnienia funkcji oraz adresu do doręczeń. Oświadczenie takie może mieć następującą treść: Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. Ponadto oświadczam, że adresem do doręczeń dla mnie jako Prezesa Zarządu jest adres: Krótka 1, 12-345 W.

Pełnomocnik do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej

Pamiętać należy ponadto, iż w przypadku gdy wskazany przez nas w oświadczeniu adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej w oświadczeniu powinniśmy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej sytuacji zasadnym jest oprócz opisanego powyżej oświadczenia, przedłożenie w sądzie pełnomocnictwa powołującego pełnomocnika do doręczeń i w oświadczeniu o adresie wskazanie adresu tegoż pełnomocnika, jako adresu do doręczeń osoby reprezentującej podmiot, likwidatora lub prokurenta.