Wznowienie BTE

Obecnie jest już w zasadzie wiedzą powszechną, bo znacząco nagłośnioną przez media, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2015 r., sygnatura akt P 45/12 stwierdził niezgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej Polski przepisów ustawy Prawo Bankowe dotyczących możliwości nadania klauzuli wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny. Orzeczenie to było jednak połączone z odroczeniem w czasie utraty mocy obowiązujących przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją do dnia 1 sierpnia 2016 r.

Nie przytaczając w tym miejscu argumentacji zawartej we wskazanym wyżej wyroku trzeba w tym miejscu podkreślić, że jego skutki są zdecydowanie dalej idące niż tylko wyeliminowanie przepisów Prawa bankowego dotyczących BTE na przyszłość. Po pierwsze, już w chwili obecnej w sądach da się zauważyć rodzącą się linię orzeczniczą, która odmawia nadawania klauzul wykonalności na bankowe tytuły egzekucyjne. Motywacją takich rozstrzygnięć jest wskazanie na fakt, iż przepisy dotyczące tej instytucji prawa są niezgodne z Konstytucją – co przesądzone zostało przez wskazany na wstępie wyrok – a przepisy niekonstytucyjne nie powinny być stosowane przez wymiar sprawiedliwości.

Co jednak ważniejsze, z dniem 1 sierpnia 2016 r. otworzy się droga do wznowienia postępowań dla osób przeciwko którym została nadana klauzula wykonalności na BTE. Istotnym jest, że uprawnienie do żądania wznowienia postępowania będą miały co do zasady te osoby, co do których klauzula wykonalności została nadana na bankowy tytuł egzekucyjny nie dawniej niż 1 sierpnia 2011 r. Uprawnienie do złożenia skargi o wznowienie postępowania będzie przysługiwało jednak czasowo, to jest do dnia 1 listopada 2016 r.

Trzeba w tym miejscu zauważyć, że skarga o wznowienie będzie w tym przypadku rozwiązaniem zdecydowanie mniej kosztownym niż stosowane w niektórych sytuacjach powództwo przeciwegzekucyjne. W pierwszym przypadku bowiem opłata sądowa od skargi wyniesie 50 zł. W drugim – opłata od powództwa przeciwegzekucyjnego 5% od kwoty, do której nadano BTE klauzulę wykonalności. Najistotniejsze jest jednak to, że po rozpoznaniu skargi o wznowienie postępowania – w przypadku jej uwzględnienia – sąd, na wniosek skarżącego, może orzec o obowiązku zwrotu wyegzekwowanego świadczenia.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe informacje, uwzględniając obecne uregulowania prawne, Kancelaria Kantorowski i Wspólnicy rekomenduje wszystkim przedsiębiorcom, jak również osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, aby jeszcze przed rozpoczęciem biegu terminu do wystąpienia ze skargą o wznowienie postępowań zakończonych nadaniem klauzuli wykonalności na BTE, rozważyły podjęcie odpowiednich kroków prawnych. Opieszałość w tym zakresie może bowiem doprowadzić do niemożności wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami do Banków w przyszłości.