Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę

Zdecydowana większość inwestycji budowlanych wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, tj. decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, roboty budowlane można rozpocząć bowiem jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uzyskanie pozwolenia na budowę nie oznacza jednak, że budowa może zostać rozpoczęta w dowolnym czasie. Art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane stanowi, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat, od dnia w którym decyzja ta stała się ostateczna. Jeżeli, więc budowa nie zostanie rozpoczęta w ciągu 3 lat, decyzja o pozwoleniu na budowę traci moc, a inwestor prowadzący wówczas roboty budowlane traktowany jest jak osoba wykonująca roboty bez wymaganego prawem pozwolenia.

W omawianym przypadku upływ czasu stanowi więc samoistną podstawę do wydania decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę. Z uwagi jednak na daleko idące negatywne skutki dla inwestora, związane z wydaniem decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę, okoliczności stanowiące podstawę tego rozstrzygnięcia winny być w sposób bezsporny wykazane przez organ, a podstawowe znaczenie w tym zakresie będą miały bez wątpienia zapisy w dzienniku budowy.