Specjalna ustawa przesyłowa wchodzi w życie

W dniu dzisiejszym, tj. 15 września 2015 r. wchodzi w życie ustawa o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, czyli tzw. specjalna ustawa przesyłowa, która ma przede wszystkim uregulować i tym samym przyśpieszyć wywłaszczenie nieruchomości pod sieci energetyczne o strategicznym znaczeniu.

Tym samym kolejny sektor inwestycji infrastrukturalnych doczekał się ustawy specjalnej. Wcześniej bowiem podobne rozwiązanie uchwalone zostały chociażby w zakresie sieci telekomunikacyjnych, czy dróg publicznych. Omawiana ustawa stanowi również realizację unijnego rozporządzenia wdrażającego politykę tworzenia szczególnych ram prawnych dla strategicznych inwestycji energetycznych określanych mianem projektów wspólnego zainteresowania (tzw. PCI) w skali całej Unii Europejskiej. W przypadku Polski, pod względem przedmiotowym ustawa dotyczy budowy 23 linii wysokiego napięcia 400 kv, w tym m.in. połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą, a także przyłączenia i wyprowadzania mocy z elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w północnej części Polski.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy przesyłowej realizacja ww. inwestycji w oparciu o obowiązujące przepisy byłaby czasochłonna, a często wręcz uniemożliwiałaby ich zakończenie w wymaganym terminie. Stąd konieczność uchwalenia przepisów pozwalających na przyspieszenie procedur w zakresie pozyskiwania praw do nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych decyzję o lokalizacji inwestycji wydaje wojewoda w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku przez inwestora. Co ważne, już z dniem wydania tej decyzji inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomościami nią objętymi, z tym że rozpoczęciem robót może nastąpić dopiero z dniem gdy decyzja stanie się ostateczna. Ponadto z dniem, w którym decyzja o lokalizacji inwestycji stanie się ostateczna nieruchomości nią objęte z mocy prawa stają się własnością Skarbu Państwa, za odszkodowaniem, w wysokości uzgodnionej w wyniku rokowań pomiędzy wojewodą, a dotychczasowym właścicielem. Jeżeli natomiast nie dojdzie do uzgodnienia kwoty między stronami wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę.