S24, a PCC

Wprowadzona jakiś czas temu możliwość rejestracji spółki prawa handlowego w systemie elektronicznym była z pewnością rewolucyjną zmianą. Plusy tego rozwiązania są niewątpliwe – procedura rejestracji jest szybka, prosta i zdecydowanie mniej kosztowna. Przede wszystkim z uwagi na fakt, iż w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymaga ona wizyty u notariusza. Wielu jednak wspólników nowo utworzonych spółek zapomina o tym, że niezależnie od tego, czy umowa spółki zostaje zawarta za pośrednictwem systemu elektronicznego, czy też w sposób tradycyjny – w formie aktu notarialnego, czynność ta podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku jednak gdy umowa zostaje zawarta w formie aktu notarialnego płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych jest notariusz, który ma obowiązek wyliczyć, pobrać i przekazać do właściwego urzędu skarbowego podatek w należnej wysokości. W przypadku natomiast umowy zawartej w systemie teleinformatycznym obowiązki te spoczywają na spółce. Co warte podkreślenia, na żadnym etapie rejestracji spółki S24, jak również po jej ukończeniu, system nie generuje informacji o konieczności uiszczenia podatku. Rejestrując więc spółkę z wykorzystaniem wzorca umowy sami musimy zadbać o wyliczenie podatku, wypełnienie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi w tym przypadku 0,5% wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o opłaty poniesione w związku z rejestracją spółki (w systemie S24 łączna wysokość opłat to 350 zł). Termin na jego uiszczenie to 14 dni liczone –co warte podkreślenia – od dnia zawarcia umowy spółki w systemie teleinformatycznym. Zazwyczaj jest to więc kwota rzędu kilkudziesięciu złotych. Warto, więc pamiętać o terminowym uiszczeniu podatku, zaniedbanie w tym zakresie może się bowiem wiązać z odpowiedzialnością karnoskarbową.