Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową może zostać dokonane na co najmniej kilka sposobów. Korzyści takiego rozwiązania są niewątpliwe, przekształcenie bowiem spółki cywilnej w spółkę komandytową pozwala przede wszystkim na optymalizację ryzyka związanego z prowadzoną działalnością przy jednoczesnym zachowaniu korzystnych zasad opodatkowania wspólników.

Warto więc wskazać, że oprócz przekształcenia sensu stricto, dokonywanego w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych możliwe jest również przekształcenie polegające chociażby na wniesieniu aportem przedsiębiorstwa spółki cywilnej do nowopowstałej spółki komandytowej. Ostatecznie możliwe jest również sukcesywne przenoszenie działalności ze spółki cywilnej na spółkę komandytową, jednakże nie można w takim przypadku mówić o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową, co więcej nie w każdym rodzaju działalności tego typu procedura będzie możliwa, a przede wszystkim korzystna.

W odniesieniu do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową, w ścisłym tego słowa znaczeniu, wskazać trzeba, że zgodnie z art. 551 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych spółka cywilna, może zostać przekształcona w dowolną spółkę handlową. Na mocy natomiast odesłania z § 2 ww. przepisu do przekształcenia tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową.

Procedura taka może być więc bardzo czasochłonna. Podkreślić jednak należy, że wspólnicy w ramach niniejszej transformacji spółki, nie wnoszą wkładów, a majątek wspólników spółki cywilnej staję się majątkiem spółki komandytowej, w której na poczet wkładów zalicza się ich udział w dotychczasowym majątku wspólników.

Wybór więc formy przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową w duże mierze zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, celów przekształcenia oraz jego przyczyn. Przekształcenie to może jednak zostać dokonane na co najmniej kilka sposobów, w każdym więc przypadku konieczna jest szczegółowa analiza, która z omówionych procedur będzie dla danego podmiotu najbardziej korzystna.