Prawo restrukturyzacyjne alternatywą dla przedsiębiorców

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Nowe przepisy, wprowadzają szerokie spektrum możliwości, polegających na zapewnieniu każdemu przedsiębiorcy restrukturyzacji zadłużenia. Obecnie restrukturyzację przeprowadza się w postępowaniu o zatwierdzeniu układu, w przyspieszonym postępowaniu układowym, w postępowaniu układowym lub postępowaniu sanacyjnym. Przedsiębiorca, wymagający przeprowadzenia restrukturyzacji swojej działalności gospodarczej, w sposób świadomy i samodzielny decyduje się na wybór jednego z wyżej wymienionych sposobów postępowania, przy czym sąd bądź wierzyciele w wybór ten nie ingerują.

Charakterystyczną cechą postępowania restrukturyzacyjnego jest fakt, że to w zasadzie wyłącznie zadłużony przedsiębiorca może je zainicjować, a w jego toku ma on nieograniczony zarząd własnym wyjątkiem. Wyjątkiem jest w tym zakresie postępowanie sanacyjne, które może być wszczęte na wniosek wierzycieli jak również kuratora ustanowionego dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Po dokonaniu wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego i osiągnięciu konsensusu dłużnika z wierzycielami, wniosek o zatwierdzenie układu rozpatruje sąd restrukturyzacyjny, którym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Zatwierdzenie układu następuje po spełnieniu odpowiednich przesłanek. Przede wszystkim dłużnik musi być niewypłacalny, bądź znajdować się w zagrożeniu niewypłacalności, co jest podstawową przesłanką do wszczęcia postępowań przewidzianych ustawą Prawo restrukturyzacyjne. Istotnym jest jednak to, że zapewnia ona daleko idącą ochronę wierzycieli przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów dłużnika. Ponadto, plan restrukturyzacyjny musi spełniać szereg wymogów formalnych. Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone w dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, lub o odmowie jego zatwierdzenia.

Istotne jest także to, że na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne informacje na temat wszczętych, prowadzonych i zakończonych postępowaniach restrukturyzacyjnych poszczególnych przedsiębiorców ujawniane będą w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Zgodnie z przepisami przejściowymi Rejestr ten ma powstać do dnia 1 lutego 2018 roku.