Płatności gotówkowe, a szybki zwrot VAT

Z dniem 1 stycznia 2017 r. poza licznymi zmianami w podatkach doszło również do zmiany zasad dokonywania zwrotu podatku od towaru i usług. Niezmiernie istotną jest zmiana dotycząca dokonywania tak zwanego szybkiego zwrotu VAT, gdyż jest ona bodaj najdalej idącą.

W tym miejscu trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestie dotyczące sposobu zapłaty przez podatnika faktur VAT, która będzie determinować możliwość złożenia wniosku o dokonanie zwrotu podatku w terminie 25 dni. Mianowicie, zgodnie ze znowelizowanym art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług o tak zwany szybki zwrot podatku będą mogli wystąpić wyłącznie podatnicy, których kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej wynikają z:

  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
  2. faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł.

Tym samym, inaczej niż w przypadku możliwości uznania danej transakcji za koszt uzyskania przychodu podatnik, który zamierza wystąpić o szybki zwrot VAT może dokonywać transakcji gotówkowych w przypadku tak zwanych faktur kosztowych wyłącznie do łącznej kwoty 15.000,00 zł. Dodatkowo, wszystkie pozostałe płatności muszą być przez podatnika dokonywane przez rachunek bankowy wskazany przez niego w zgłoszeniu NIP-8.