PDB #22 – Prawo Przedsiębiorców: czy zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe nawet jeśli zatrudniasz pracowników?

W kolejnym odcinku podcastu Prawo dla Biznesu porozmawiamy o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego odcinka dowiesz się przede wszystkim tego kiedy i pod jakimi warunkami można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej, jakich czynności jako przedsiębiorca możesz dokonywać w czasie zawieszenia działalności gospodarczej oraz tego, czy w czasie zawieszenia działalności gospodarczej może być wszczęta kontrola z Twoim udziałem oraz czy zawieszenie działalności gospodarczej ma wpływ na przebieg postępowań sądowych.

 

Jeśli chodzi o zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej to w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG to nie będzie to zbyt skomplikowane. Muszą dokonać oni jedynie wykreślenia z CEIDG – należy to do czynności raczej zupełnie technicznych i możliwych do dokonania z dnia na dzień przez system CEIDG.

W przypadku spółek sytuacja wygląda nieco inaczej, gdyż pewne spółki możemy zlikwidować dość szybko jeśli posiadamy odpowiednie postanowienia zawarte w umowie, a likwidacja innych związana jest z przeprowadzeniem wielomiesięcznych procedur dotyczących przeprowadzenia ich likwidacji.

Jeżeli jednak czasowo nie chcemy prowadzić działalności gospodarczej to warto wiedzieć, że ustawa Prawo przedsiębiorców reguluje kwestie dotyczące zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej jest to czas kiedy formalnie widniejemy jako przedsiębiorca ale realnie zgłaszamy do organów i innych przedsiębiorców, potencjalnych i obecnych kontrahentów,  że w określonym czasie działalności prowadzić nie będziemy.

Mając na uwadze czas na jaki zawieszamy działalność, to w przypadku podmiotów wpisanych do KRSu, okres minimalny obejmuje czas 30 dni, a maksymalny 24 miesięcy. Jeżeli natomiast chodzi o osoby fizyczne, minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej to 30 dni a maksymalny okres jest nieokreślony. Warto wiedzieć, że od tych reguł istnieje wyjątek – w przypadku kiedy chcemy zawiesić działalność gospodarczą na miesiąc luty, to minimalny okres zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej wynosi wtedy 28 dni.

Kolejną kwestią to kwestia sytuacje, w których przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą. Istotne jest to, że nie można zawiesić działalności gospodarczej jeśli zatrudnia się pracowników. Istotną jednak zmianą wprowadzoną przez Prawo przedsiębiorców jest to, że obecnie zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub na urlopie rodzicielskim nie łączących korzystania z urlopu rodzicielskiego  z wykonywaniem pracy u przedsiębiorcy, który chce zawiesić działalność.

Warto jednak wiedzieć, że jeśli wymienione powyżej urlopy zakończą się wcześniej niż okres zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, to pracownikowi zaczyna przysługiwać wynagrodzenie, które jest obliczane jak za przestój, czyli będzie to wynagrodzenie liczone w ten sposób, że wynikać będzie z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną bądź też będzie to wynagrodzenie równe 60% przysługującego pracownikowi wynagrodzenia, przy czym nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest to mechanizm, który w zasadzie będzie wchodził w grę wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy.

W okresie, w którym mamy zawieszoną działalność gospodarczą, nie ponosimy obciążeń publicznoprawnych związanych z prowadzeniem  działalności, a więc nie płacimy ZUSu. Ponadto, nie powinniśmy ponosić ciężaru płacenia podatku w tym czasie, gdyż nie uzyskujemy dochodów. Są jednak sytuacje kiedy dochód taki możemy osiągnąć, a tym samym będzie mogli być zobowiązani do zapłaty tak podatku dochodowego, jak i VAT.

Jeśli jesteśmy zobowiązani do składania sprawozdań finansowych to w przypadku zawieszenia prowadzenia działalność gospodarczą, sprawozdań finansowych nie będziemy musieli składać, ale tylko wtedy, kiedy zawieszenie dotyczy całego okresu, za który mamy złożyć sprawozdanie finansowe. Najczęściej będzie chodziło tu o okres całego roku kalendarzowego. Zasada ta ma zastosowanie pod drugim jeszcze warunkiem, a to takim, że  w tym okresie, nie dokonujemy amortyzacji ani też nie mają miejsca żadne inne zdarzenia gospodarcze mające skutki finansowe lub podatkowe.

Warto wiedzieć, że przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu, w tym rozwiązywać wcześniej zawarte umowy. Ponadto, możemy przyjmować należności oraz jesteśmy zobowiązani do tego, aby regulować nasze zobowiązania. Możemy również zbywać przedmioty i inne środki trwałe, które są własnością naszej firmy. Przedsiębiorcy w czasie zawieszenia działalności mają prawo i obowiązek brać udział w postępowaniach sądowych, administracyjnych, podatkowych, które dotyczą zdarzeń powstałych przed datą zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca w tym czasie jest też zobowiązany do wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa.