PDB # 21 – Biznes w IT część pierwsza (Gościnnie w Piotr Bucki – Biznes w IT)

Pewnego dnia Piotr Bucki z Biznes w IT zaprosił mnie do swojego podcastu! Ten odcinek jest relacją naszej rozmowy. Rozmawiamy o tym jak prowadzić biznes tak lokalnie – w kraju, jak i międzynarodowo! Rozmawiamy też o jak jest skonstruowany polski system prawny oraz o wielu innych rzeczach, które dotyczą Przedsiębiorców nie tylko w IT!
To pierwsza część tej rozmowy! Poniżej najważniejsze kwestie prawne poruszone w tej rozmowie.

 

 

W naszym kraju obowiązuje system prawa stanowionego co oznacza, że prawo jest uchwalane, a nie wynika z precedensów. Dodatkowo, zawiera się też umowy międzynarodowe. Mając na uwadze hierarchię, Konstytucja jest nadrzędna, poniżej znajdują się umowy międzynarodowe, jeżeli ich ratyfikacja została uprzednio potwierdzona ustawą, następnie są ustawy i rozporządzenia.

Najczęściej stosowanymi modelami działalności gospodarczej są jednoosobowa działalność gospodarcza, gdzie rejestracja następuje poprzez złożenie wniosku do CEIDG i wpisanie się jako przedsiębiorca, oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która podlega wpisowi do KRS. Obecnie rejestracji spółek możemy dokonać poprzez system S24 czyli przez Internet ale można umowę spółki zawrzeć też w tradycyjny sposób – w formie dokumentu najczęściej aktu notarialnego.

Jeśli chodzi o spółki to wyróżniamy spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo – akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Spółki dzielimy na spółki osobowe i spółki kapitałowe. Cechami je różniącymi jest odpowiedzialność wspólników jak i kwestia opodatkowania. Do spółek osobowych zaliczamy spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytową – akcyjną. Natomiast spółki kapitałowe to spółka z o.o. i spółka akcyjna. Spółki osobowe są opodatkowane podatkiem PIT, a spółki kapitałowe podatkiem CIT. Wyjątkiem jest tu spółka komandytowo – akcyjna, która opodatkowana jest podatkiem CIT.

Przechodząc do kwestii dotyczących odpowiedzialności w poszczególnych modelach prowadzenia działalności gospodarczej to w przypadku wpisu do CEIDG odpowiedzialność jest pełna i nieograniczona. Tak jak majątkiem prywatnym odpowiadamy za firmowe zobowiązania, tak i majątkiem firmowym odpowiadamy za zobowiązania prywatne. Choć kwestie odpowiedzialności w przypadku spółek osobowych przedstawiają się odmiennie tu również najczęściej finalnie wspólnicy ponoszą nieograniczą odpowiedzialność za zobowiązania firmy.

Jeśli chodzi natomiast o spółki kapitałowe sytuacja przedstawia się odmiennie. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jej wspólnicy ponoszą jedynie ryzyko gospodarcze wkładem, który do spółki wnieśli. Nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki w inny sposób. W przypadku tej spółki odpowiedzialność co do zasady ponosi zarząd. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce się nie powiedzie, to wtedy możemy wystąpić z roszczeniami przeciwko zarządowi spółki, który odpowiedzialność tę poniesie, chyba że wykażemy, że zachodzi jedna z przesłanek od tej odpowiedzialności ich uwalniająca – najczęściej chodzić tu będzie o złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

W spółce akcyjnej nie ma już natomiast szczególnego przepisu, który dotyczy odpowiedzialności zarządu. Co do zasady, członkowie zarządu ponoszą ewentualną odpowiedzialność za zobowiązania spółki jak za czyn niedozwolony, jeżeli brak zaspokojenia wierzycieli spółki jest związany, z tym że nie złożyliśmy wniosku o ogłoszeniu upadłości w terminie.

Jeżeli chodzi o opodatkowanie spółek z o.o. i spółek akcyjnych mamy do czynienia z tak zwanym podwójnym opodatkowaniem. Najpierw po osiągnięciu dochodu, podatek odprowadza spółka – CIT, a następnie jeśli dochodzi do wypłaty dywidendy na rzecz wspólników od tak uzyskanego dochodu oni także odprowadzają podatek.

Jeśli chodzi o kwestie istotne w kontekście marketingu naszej firmy to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na ochronę praw do marki. Istotną kwestię stanowi tu logotyp. Zawierając umowę na jego stworzenie powinniśmy doprowadzić do tego, aby na nas zostały przeniesione majątkowe prawa autorskie by w przyszłości móc nim rozporządzać. Do przeniesienia majątkowych praw autorskich wymagane jest zawarcie umowy w formie pisemnej. Ponadto, w umowie należy określić pola eksploatacji na których nabywamy te prawa. Najdalej idącą formą ochrony praw do logotypu jest rejestracja znaku towarowego. Rejestracji znaku towarowego na ternie Polski możemy dokonać w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską to znaki rejestruje się w EUIPO, czyli w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.