PDB #18 – Prawo przedsiębiorców: ulgi dla przedsiębiorców czyli jak zaczynając biznes oszczędzić co najmniej 18.540,36 zł nie płacąc ZUS?

W dniu 30 kwietnia 2018 r. przestała obowiązywać ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta została zastąpiona ustawą z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Choć zmian, które zostały dokonane nie można określić mianem rewolucji to jednak niewątpliwie warto się im przyjrzeć, szczególnie że jest to jednak podstawowy po konstytucji i traktatach unijnych dokument dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z pierwszego odcinka cyklu Prawo przedsiębiorców dowiesz się jakie preferencje wprowadza nowa ustawa do osób, które zaczynają prowadzić działalność gospodarczą i na jakie ulgi mogą oni liczyć. Jeśli więc zamierzasz rozpocząć biznes koniecznie dowiedź się więcej na temat tego ile i jak możesz zaoszczędzić!

 

 

 

Wraz z dniem 30 kwietnia 2018 r. przestała obowiązywać ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a zaczęła obowiązywać ustawa Prawo przedsiębiorców. Preambuła nowej ustawy – trzonu Konstytucji Biznesu – stanowi, że ustawa ta została wprowadzona kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej, a także innymi zasadami konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w tym zasadami praworządności, pewności prawa i niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju, uznając że ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz wzrostu dobrobytu społecznego, dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrzeby zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji.

Ustawowa definicja przedsiębiorcy

W rozumieniu ustawy, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorcę uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Wraz z wprowadzeniem ustawy Prawo przedsiębiorców, zmieniła się definicja działalności gospodarczej, która aktualnie oznacza zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu, w sposób ciągły.

Działalność gospodarcza „nierejestrowana”

Istotna zmiana po wejściu ustawy Prawo przedsiębiorców jest to, że ustawa wprowadza wyłączenie co do tego, kiedy jeszcze nie dochodzi do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z jej treścią nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem istnieje więc możliwość rozpoczęcia tej działalności bez rejestracji w CEIDG. Konieczność rejestracji powstaje bowiem dopiero wówczas, gdy w danym miesiącu przychód takiej osoby przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W momencie kiedy ta kwota jest przekroczona, trzeba zarejestrować się w CEIDG w terminie siedmiu dni. Brak takiej rejestracji nie oznacza jednak, że nie rozpoczęliśmy prowadzenia działalności gospodarczej – ta jest bowiem od tej chwili prowadzona przez nas z mocy samego prawa.

Zwolnienie z ZUS przez 6 miesięcy

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców, przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną i podejmuje po raz pierwszy działalność gospodarczą albo podejmuje ją po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia a zarazem nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Dla kogo „mały ZUS” po zmianach?

Należy również zwrócić uwagę, że pomimo zmiany ustawy obowiązuje nadal tzw. mały ZUS, czyli ZUS, który możemy opłacać przez 24 miesiące, w ten sposób, że składkę zdrowotną płacimy w takiej samej wysokości jak pozostali przedsiębiorcy, natomiast składkę społeczną płacimy w znacznie niższej wysokości, gdzie podstawa wymiaru składki społecznej musi być obliczona co najmniej od kwoty stanowiącej równowartość 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Istotne jest też postanowienie ustawodawcy, wedle którego dla osób, które wykorzystały sześciomiesięczny okres, w którym składki społecznej w ogóle płacić nie muszą, możliwość skorzystania z tzw. małego ZUS-u rozpoczyna się dopiero z momentem upływu tego 6 miesięcznego okresu.