Paragon w formie elektronicznej

W poprzednim artykule poruszyliśmy kwestię momentu, w którym przedsiębiorca dokonujący transakcji z konsumentem ma obowiązek ewidencji sprzedaży w kasie rejestrującej. W przypadku gdy nabywca dokonuje płatności w formie przedpłaty momentem tym jest chwila otrzymania przez sprzedawcę ceny zakupu. Przepisy prawa zobowiązują jednak sprzedawcę nie tylko do ewidencji sprzedaży w kasie rejestrującej, ale również do wydania nabywcy paragonu. Powstaje więc w tym przypadku pytanie szczególnie istotne dla sektora e-commerce – czy w przypadku transakcji dokonywanej przez Internet istnieje możliwość przesłania nabywcy paragonu w formie elektronicznej?

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż kwestia ta nie budzi żadnych wątpliwości w przypadku faktury VAT. Zgodnie bowiem z § 3 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej – Faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury. Jeżeli więc nabywca wyrazi na to zgodę, sprzedawca może przekazać mu fakturę w formie elektronicznej.

W przypadku natomiast paragonu przepisy nie wypowiadają się wprost co do formy jego wydania. Wydaje się jednak, iż nie jest możliwym przesłanie go nabywcy w formie elektronicznej. Ze stanowiskiem takim można spotkać się chociażby w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 września 2012 r. (sygn. IPPP2/443-520/12-2/IZ). W interpretacji tej bowiem Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, że „przepisy nie precyzują, w jaki sposób podatnik jest zobowiązany do wydania oryginału paragonu nabywcy. Nie definiują pojęcia „wydać”. W celu jego wyjaśnienia należy odwołać się do definicji słownikowej. Zgodnie z internetowym Słownikiem Języka Polskiego – „wydać” oznacza tyle co dać, przydzielić komuś. Zatem z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych obowiązany jest wydać, dostarczyć paragon nadawcy.” Stąd też uwzględniając charakter handlu elektronicznego, który wiąże się z brakiem osobistego kontaktu z nabywcą, stwierdzić należy, że na podmiocie działającym w branży e-commerce ciąży obowiązek wysłania nabywcy paragonu pocztą, najczęściej więc wraz ze sprzedanym towarem.