Nowa stawka CIT dla małych przedsiębiorców

W dniu 22 września 2016 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wprowadza szereg zmian w przepisach podatkowych w tym w szczególności nową stawkę CIT w wysokości 15%. Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, z dniem 1 stycznia 2017 r.

Już w tym miejscu trzeba podkreślić, że nowa – obniżona – stawka podatku dochodowego od osób prawnych nie obejmie wszystkich podatników tego podatku. Jak wynika z treści nowelizacji będzie ona dotyczyć: małych podatników oraz podatników, którzy rozpoczęli działalność, ale wyłącznie w roku podatkowym, w którym ją rozpoczęli. Wyjaśnić w tym miejscu trzeba, że za małego podatnika uważa się podmiot, którego przychód w roku podatkowym wynosi do 1.200.000,00 euro. Pozostali podatnicy będą więc płacić CIT na dotychczasowych zasadach, czyli w wysokości 19% osiąganego dochodu.

Powyższe jest jednak tylko zasada ogólną, od której przewidziane są dalsze wyjątki. Przede wszystkim, podatek w wysokości 19% będzie obciążał podatkowe grupy kapitałowe niezależnie od osiąganego dochodu. Ponadto, obniżona stawka CIT wynikająca z faktu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie dotyczyć podatników powstałych w wyniku wszelkiego rodzaju połączeń, podziałów, aportowych wniesień przedsiębiorstwa lub jego składników o wartości powyżej 10.000,00 euro z wyjątkiem tych spośród nich, u których doszło do przekształcenia spółki prawa handlowego w inną spółkę prawa handlowego.

Co jednak symptomatyczne, niezależnie od osiąganego przychodu zmiana w ogóle nie będzie dotyczyć podatników powstałych na skutek wskazanych powyżej procedur jeśli zostali oni utworzeni między dniem następującym po ogłoszeniu w Monitorze Polskim omawianej ustawy nowelizacyjnej (czyli dniem 27 września 2016 r.), a dniem 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z art. 7 nowelizacji do tych podmiotów będzie stosowało się art. 19 ust. 1 ustawy o podatku odchodowym od osób prawnych w dotychczasowym brzmieniu, to jest ze wskazaniem na jedną tylko stawkę tego podatku – 19%.

Wartym podkreślenia jest, że zmiana ta dotyczy wyłącznie stawki podatku CIT, a nie dotyczy już podatku, który wspólnicy, czy akcjonariusze będą zobowiązani do odprowadzenia od otrzymanych dywidend. Podatek w tym przypadku nie został bowiem zmieniony.