„Mały ZUS” – mija termin do zgłoszenia wniosku!

Od 1 stycznia 2019 roku osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą na niedużą skalę mogą skorzystać z tak zwanego małego ZUS-u, którego to wysokość obliczana jest proporcjonalnie do osiągniętego przychodu. Dokładniej rzecz ujmując z obniżonej składki ZUS skorzystać będą mogły osoby, które w ramach prowadzenia działalności gospodarczej osiągnęły przychód nie większy niż trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało w grudniu roku poprzedniego.  W tym roku z takiej ulgi skorzystają przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczył 63.000,00 zł.  Oczywiście z powodu tego limitu skorzystają na tym w głównej mierze przedsiębiorcy z niskim udziałem kosztów oraz wykonujący wolne zawody.

Poza wskazanym wyżej limitem istnieje również inne ograniczenie a mianowicie aby, móc skorzystać z omawianej ulgi trzeba się pośpieszyć ponieważ, termin do zgłoszenia się do ZUS, iż chcemy korzystać z „małego ZUS-u” mija już 8 stycznia 2019 roku! Z informacji podanych przez ZUS wynika, że wnioski złożone przez przedsiębiorców spełniających przesłanki do skorzystania z „małego ZUS-u” a dokonane po 8 stycznia nie będą uprawniały do skorzystania z tej ulgi. Tym samym można dojść do wniosku, iż tak krótki termin ustanowiony przez ustawodawcę pozbawi wielu przedsiębiorców możliwości skorzystania z preferencyjnej składki, aż do końca bieżącego roku.

Pamiętać należy również, iż sam fakt złożenia wniosku do ZUS nie jest wystarczający. Następnym krokiem po złożeniu wniosku, który musi wykonać przedsiębiorca, aby skorzystać z ulgi jest poinformowanie ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności za poprzedni rok oraz najniższej podstawie wymiaru składek. Informacje te mają zostać złożone przez przedsiębiorcę za pośrednictwem formularzy dostarczonych przez ZUS.  Istotnym jest również fakt, że ZUS będzie mógł przeprowadzić weryfikację podanych informacji oraz nakazać przedsiębiorcy, aby ten przedłożył dokumenty potwierdzające wysokość jego przychodu za rok poprzedni. W przypadku nie wywiązania się  z tego zobowiązania przedsiębiorca będzie płacił składki na zasadach ogólnych.

Tak krótki termin do złożenia wniosku i zgłoszenia faktu, iż będziemy korzystać „małego ZUS-u” dziwi tym bardziej, że przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę, nie później niż do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, a przychód z roku ubiegłego jest jednym z warunków do skorzystania z tej ulgi.  Oznacza to, że niektórzy przedsiębiorcy mogą wystawić faktury do dnia 15 stycznia 2019 roku za grudzień, które to zwiększą przychód osiągniętych przez nich w zeszłym roku.

Mając powyższe na uwadze lepiej nie zastanawiać się nad tym, co przesądziło o tym, że ustawodawca zdecydował się na, aż taki krótki termin  tylko złożyć odpowiedni wniosek do ZUS w terminie, aby nie stracić szansy na zaoszczędzenie!