Klauzula informacyjna dla kandydatów

Niniejsza klauzula informacyjna ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe w związku z Twoim udziałem w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE („RODO”). Klauzula informacyjna ma charakter informacyjny i nie wynikają z jej treści dla Ciebie żadne obowiązki (nie jest regulaminem, czy umową).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Baczyńskiego 6B, 35-210 Rzeszów, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000897641, REGON: 367784460, NIP: 5170383178.
 2. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami mailowo na adres: biuro@kancelariakantorowski.pl lub listownie na adres:  Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp. j., ul. Baczyńskiego 6B, 35-210 Rzeszów.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Stosujemy, wymagane przez przepisy prawa krajowego oraz unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 221§1 k.p tj. imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych spowoduje, że Twoje zgłoszenie rekrutacyjne nie będzie rozpatrywane.
 4. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi nam podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w zgłoszeniu rekrutacyjnym, a także zebrane w toku dalszej komunikacji, są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na poniższych podstawach prawnych:

 1. w przypadku gdy przesłana przez Ciebie aplikacja dotyczy oferty zatrudniania na umowę o pracę – w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa pracy, związanych z obsługą procesu rekrutacji i zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit, c) RODO),
 2. w przypadku gdy przesłana przez Ciebie aplikacja dotyczy oferty zatrudniania na umowę cywilnoprawną – w celu realizacji procesu rekrutacji i podjęcie działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit, b) RODO),
 3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych w procesie rekrutacji przez nas ani przez przepisy prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona poprzez przesłanie aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 4. ewentualne ustalenia, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z procesem rekrutacyjnym, a także inne cele (np. archiwalne na potrzeby wykazania faktów lub weryfikacja kandydatów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas prowadzenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są nie później niż po upływie dwóch lat – o ile wcześniej zgoda nie została wycofana. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, jeżeli dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Jakie masz prawa?

Z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się z nami mailowo na adres: biuro@kancelariakantorowski.pl lub listownie na adres: Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Sp. j., ul. Baczyńskiego 6B, 35-210 Rzeszów.

Przysługuje Ci uprawnienie do:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
 3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda lub umowa, przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. żądanie otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w każdym przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, którym powierzamy dane na podstawie umów.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com