Jak rozwijać przedsiębiorstwo nie tracąc ulg?

Wielu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rozważa zawiązanie spółki, czy to w celu połączenia swoich możliwości z innymi przedsiębiorcami, czy też w celu zoptymalizowania ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w dotychczasowej formie prawnej. Jednakże, jak się okazuje, niezmiernie często hamulcem przed rozwojem okazuje się obawa przed utratą przysługujących im uprawnień podatkowych. Chodzi tu w szczególności o rozliczenie VAT, czy też przychodu z kosztami ich uzyskania. Czy jednak obawy te są zasadne?

Jak wynika z art. 93 a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w przypadku zawiązania przez przedsiębiorcę spółki niemającej osobowości prawnej, do której wniesione na pokrycie udziału zostanie jego przedsiębiorstwo prowadzi do wstąpienia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby przez nowo utworzoną spółkę. Tym samym, obawy w zakresie utrzymania dotychczasowych przywilejów podatkowych nie powinny stanowić przeszkody dla rozwoju prowadzonej działalności pod tym jednak warunkiem, że przedsiębiorca zdecyduje się na wniesienie do spółki prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie takie jest niezmiernie korzystne szczególnie w dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się obrocie gospodarczym, w którym prowadzenie działalności jako osoba fizyczna wiązać się może niekiedy ze znacznym ryzykiem, a częstokroć jest niewystarczające dla uzyskania dominującej pozycji na rynku.

Wykorzystanie powyższego rozwiązania może więc znaleźć zastosowanie zarówno do połączenia potencjałów posiadanych przez dwóch lub więcej przedsiębiorców, bez ryzyka utraty praw wynikających z przepisów podatkowych, jak i do zoptymalizowania ryzyka prowadzonej działalności poprzez utworzenie dla przykładu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej.

Uwzględniając powyższe uregulowania wartym rozważenia jest więc przekształcenie działalności prowadzonej indywidualnie w spółkę, szczególnie gdy działalność ta przybierać zaczyna znaczące rozmiary. Wniesienie do spółki przedsiębiorstwa eliminuje bowiem negatywne skutki w postaci utraty praw prawnopodatkowych, a stwarza możliwość zoptymalizowania ryzyka i zwiększenia potencjału przedsiębiorstwa.