Dziennik budowy jako dokument urzędowy

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Czy zatem dziennik budowy należy traktować jako dokument urzędowy na równi z pojęciem „dokumentu urzędowego” określonego w at. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 244 Kodeksu postępowania cywilnego i przypisywać mu moc dowodową określoną w tych przepisach?

Wymienione powyżej przepisy proceduralne określają dokument urzędowy jako dokument, który został sporządzony w przepisanej formie przez powołane do tego organy. Dokumentom tym w postępowaniu sądowym, czy też administracyjnym przypisuje się szczególną moc dowodową.

Prawo budowlane natomiast, mimo iż dziennik budowy wprost określa dokumentem urzędowym, to jednocześnie nie określa organu publicznego, który dokument ten sporządza i zamieszcza w nim określone zapisy. Wprost przeciwnie, wpisy do dziennika budowy dokonywane są przez różne podmioty biorące udział w procesie budowlanym i z pewnością nie można stwierdzić, że wpisy w nim dokonywane pochodzą od organów publicznych.

Co za tym idzie, dziennik budowy pozbawiony jest cech dokumentu urzędowego, nie tylko w rozumieniu art. 244 k.p.c. czy art. 76 § 1 k.p.a., ale także jako posiadającego moc takiego dokumentu. Wpisów w nim dokonują bowiem co do zasady podmioty, które nie wykonują zadań z zakresu administracji publicznej.