Czy zawsze należy zaufać firmie windykacyjnej?

Obecnie bardzo prężnie rozwija się wiele firm windykacyjnych, których działanie polega na próbie ściągnięcia nabytych uprzednio wierzytelności. Wiele z tych firm znacie Państwo z pewnością nawet z licznych reklam telewizyjnych. Niniejszy artykuł nie jest bynajmniej miejscem, gdzie firmy te zostaną wymienione ze wskazaniem na praktyki każdej z nich z osobna. Jego celem jest jedynie uświadomienie Państwu, iż bardzo często wbrew przekonującym głosom osób z działów określanych jako obsługa klientów, wierzytelności te nie mogą być ściągane na drodze przymusu państwowego, czyli przez sądy i komorników.

Praktyka pokazuje, iż większa część wierzytelności poddanych przedstawionym powyżej procedurom windykacyjnym dotyczy długów kilku, czy nawet kilkunasto letnich. Trzeba jednak wskazać, że w polskim systemie prawa wierzytelności przedsiębiorców przedawniają się najczęściej w okresie trzech lat (na przykład niespłacone zadłużenie z karty kredytowej), albo nawet dwóch lat (wynikające z umów sprzedaży). Co istotne, długi przedawnione nie mogą być zasądzone wyrokiem jeśli tylko osoba, której one dotyczą podniesie zarzut przedawnienia. Częstą praktyką jest więc wśród firm windykacyjnych proponowanie podpisania ugody, w której rozkładają oni zadłużenie na raty jednocześnie prowadząc do uznania przedawnionego roszczenia. Dlatego też każdorazowo należy poddać ocenie czego dotyczy dług, którego spłaty firma windykacyjna próbuje od Państwa uzyskać.

Doświadczenie z sal sądowych wskazuje również, że bardzo często w toku postępowania sądowego firmy windykacyjne nie są w stanie wykazać, iż nabyły one dochodzony przez siebie dług. Powyższe wynika z faktu, iż wiele z tych wierzytelności było zbywane wielokrotnie przez liczne podmioty. Bez wykazania powyższego również brak możliwości zasądzenia roszczenia na rzecz takiej firmy.

Ostatecznie trzeba jednak wskazać, że zarówno przedawnienie, jak i brak wykazania nabycia danego długu przez firmę windykacyjną sąd bierze pod uwagę co do zasady jedynie w przypadku podniesienia takiego zarzutu przez osobę przeciwko, której skierowano pozew. Dla tego też nigdy nie można zbagatelizować faktu, iż firma windykacyjna wytoczyła przeciwko Państwu powództwo. W takiej sytuacji konieczne jest po Państwa stronie aktywne działanie, które może okazać się tym bardziej skuteczne jeśli skorzystanie Państwo z profesjonalnej pomocy Kancelarii, która zajmuje się prowadzeniem spraw tego rodzaju.