RESTRUKTURYZACJA
I UPADŁOŚĆ

Kancelaria Kantorowski i Wspólnicy prowadzi sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz likwidację podmiotów prawa. Oferta ta jest skierowana zarówno do dłużników, jak i wierzycieli. W ramach powyższego zakresu usług Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz syndyków, nadzorców sądowych i doradców restrukturyzacyjnych.

Prawnicy Kancelarii zapewniają obsługę postępowania upadłościowego, jak również postępowań restrukturyzacyjnych, a także audytu przedsiębiorstwa pod kątem możliwości przeprowadzenia ww. postępowań. W zakresie likwidacji podmiotów prawa Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną mającą na celu pomoc w likwidacji podmiotów prawa z uwzględnieniem ograniczenia możliwości wystąpienia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych oraz w sposób zapewniający efektywność podatkową takiego działania.

  • wierzyciele,
  • dłużnicy.
  • wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych,
  • ochrona majątku dłużnika poprzez należyte wdrożenie postępowania upadłościowego
  • ochrona praw wierzyciela na etapie wszczęcia i w toku postępowania upadłościowego