Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Jedną z podstawowych zasad prawa administracyjnego jest zakaz przenoszenia uprawnień wynikających z aktu administracyjnego. Wyjątek od ww. zasady wprowadza jednak art. 40 ustawy Prawo budowlane, który określa warunki przeniesienia pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Organem właściwym do wydania decyzji o przeniesieniu pozwolenia jest organ właściwy do wydania w pierwszej instancji decyzji, która następnie ma być przeniesiona na podstawie art. 40 Prawa budowlanego. Co ważne, decyzja o pozwoleniu na budowę może zostać przeniesiona wyłącznie za zgodą strony na rzecz, której pierwotnie została ona wydana. Decyzja w przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę może być jednak wydana na wniosek zarówno dotychczasowego inwestora, jak i na żądanie podmiotu, który zamierza kontynuować roboty budowlane na podstawie wcześniej wydanego pozwolenia.

W wielu przypadkach przeniesienie pozwolenia na budowę może znacznie przyśpieszyć i ułatwić proces budowlany, nie ma bowiem wówczas potrzeby przeprowadzania po raz kolejny czasochłonnego i kosztownego postępowania w sprawie wydania tej decyzji. Dlatego też warto pamiętać, że przy zakupie nieruchomości, dla której pozwolenie na budowę zostało wydane, pożądanym jest uregulowania kwestii przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę równolegle z zawarciem umowy nabycia nieruchomości.