Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Wraz z początkiem bieżącego roku w życie weszła uchwalona dnia 9 października 2015 r. nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jedną z głównych zmian wprowadzonych nowelą jest wyraźne uregulowanie kwestii odsetek za opóźnienie w transakcjach między przedsiębiorcami oraz z udziałem podmiotów publicznych.

Dotychczas bowiem, także w odniesieniu do transakcji objętych ww. ustawą, zastosowanie miały ogólne reguły naliczania odsetek wynikające z Kodeksu cywilnego mimo, iż już uprzednio ustawa ta wprowadzała odrębną regulację dotyczącą odsetek w transakcjach handlowych. W chwili obecnej natomiast w transakcjach handlowych wprost wyłączono stosowanie Kodeksu cywilnego w zakresie odsetek za opóźnienie oraz wprowadzono mechanizm ich ustalania w oparciu o stopę referencyjną NBP. Zgodnie więc z nowelizacją, w transakcjach handlowych, za opóźnienie przysługują odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i ośmiu punktów procentowych. Odsetki te na dzień dzisiejszy wynoszą zatem 9,5%. Przy czym, odsetki w tej wysokości obowiązywać będą od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.

Mechanizm uwzględniający w określeniu wysokości odsetek jedną ze stóp NBP wprowadzono również w Kodeksie cywilnym. Ponadto dokonano zróżnicowania wysokości tzw. odsetek kapitałowych, które obecnie równe są sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5% oraz odsetek za opóźnienie, w wysokości – stopa referencyjna NBP i 5,5%. W uzasadnieniu nowelizacji wskazano bowiem, iż odsetki za opóźnienie – z uwagi na ich funkcję „sankcyjną” – winny być wyraźnie wyższe od odsetek przysługujących za korzystanie z kapitału.

Ujednolicenie oraz uproszczenie systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym z pewnością ocenić należy pozytywnie. W szczególności jednak istotny jest fakt ich powiązania ze stopami procentowymi NBP, co pozwoli na utrzymanie wysokości odsetek na rynkowym poziomie, niezależnie od poziomu inflacji.