Please enable JS

SPRAWOZDANIA O WYTWARZANIU ODPADÓW I GOSPODAROWANIU ODPADAMI

2 PAŹDZIERNIKA 2016/PIOTR KANTOROWSKI

Jak co roku, Kancelaria Kantorowski i Wspólnicy pragnie przypomnieć Państwu, że zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w dniu 15 marca 2015 r. mija termin do złożenia sprawozdania o wytwarzaniu odpadów i gospodarowaniu odpadami za roku 2015.

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach przez odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Co za tym idzie, nie może budzić wątpliwości, że w zasadzie każdy Przedsiębiorca jest posiadaczem odpadów. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy przez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Istotnym jest, że z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległ przepis art. 75 ustawy o odpadach. Z jego obecnej treści wynika, że roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza: 1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: a) zbierania odpadów, b) przetwarzania odpadów – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; 3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Najistotniejszą zmianą, która zaszła w zakresie sprawozdawczości dotyczącej wytwarzania opadów i gospodarowania nimi jest jednak uchylenie art. 200 ustawy o odpadach, który dawał podstawy do nałożenia pieniężnej kary administracyjnej na podmiot nie wykonujący, albo też nie wykonujący w terminie obowiązków sprawozdawczy. Zmianę tę wprowadzono ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 23 października 2015 r.). Co za tym idzie, z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyłączeniem wyjątków przewidzianych ustawą, brak podstaw prawnych do nakładania grzywny na podmioty, które zaniechały obowiązku sprawozdawczego, albo też nie dopełniły go w terminie.