Please enable JS

BRAK ZARZĄDU W SPÓŁCE

8 SIERPNIA 2017/PATRYCJA ŚRODEK

Sytuacja patowa dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, polegająca na brakach w jej zarządzie niesie za sobą daleko idące konsekwencje, natomiast jest dość częstym zjawiskiem w obrocie gospodarczym. Spółka nie posiadająca organów do jej reprezentacji nie może prowadzić swoich spraw, zarówno wewnątrzorganizacyjnych jak i tych na zewnątrz, tzn. dokonywać czynności konwencjonalnych i faktycznych składających się na sprawy spółki.

Przedmiotowa sytuacja, przedstawia się nieco lepiej, gdy w obliczu braków organów w składzie zarządu spółki działa powołany uprzednio prokurent. Niejako, instytucja prokury pozwala na dalsze funkcjonowanie spółki na rynku, umożliwiając jej utrzymywanie bądź stopniowe uzyskiwanie płynności finansowej. Prokura jest szczególnego rodzaju pełnomocnictwem handlowym, obejmującym umocowanie do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura wygasa z mocy prawa z momentem otwarcia likwidacji spółki.

Artykuł 79 KSH wyraża zasadę, iż otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury oraz zakazuje ustanawiania w okresie likwidacji nowej prokury. Przedmiotowe rozwiązanie wiąże się z tym, że prokura jest szczególnym pełnomocnictwem, którego zakres jest szerszy od uprawnienia likwidatorów do reprezentowania spółki. Ponadto prokura wygasa z momentem postawienia spółki w stan upadłości, przekształcenia spółki czy śmierci prokurenta. W sytuacji, zgoła odmiennej, na przykład gdy spółka staje się stroną procesu sądowego bądź postępowania egzekucyjnego z powodu braku organów do jej reprezentacji oraz braku powołanego prokurenta, właściwy sąd rejestrowy w okręgu którego spółka ma lub miała ostatnią siedzibę, w trybie nieprocesowym ustanawia kuratora. Sąd ustanawia kuratora na wniosek każdego, kto ma w tym interes prawny.

W myśl art. 42 § 2 KC kurator powinien postarać się o niezwłoczne powołanie organów do reprezentacji spółki. Jeżeli nie uda się powołać zarządu spółki – kurator przeprowadza jej likwidację, co stanowi najdalej idącą konsekwencję braku zarządu w spółce kapitałowej.