Please enable JS

PŁATNOŚCI GOTÓWKOWE, A SZYBKI ZWROT VAT

6 KWIETNIA 2017/PIOTR KANTOROWSKI
Z dniem 1 stycznia 2017 r. poza licznymi zmianami w podatkach doszło również do zmiany zasad dokonywania zwrotu podatku od towaru i usług. Niezmiernie istotną jest zmiana dotycząca dokonywania tak zwanego szybkiego zwrotu VAT, gdyż jest ona bodaj najdalej idącą.
WIĘCEJ

KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODZU, A KOMPENSATA

14 MARCA 2017/PIOTR KANTOROWSKI
W kontekście zmian, który weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., a dotyczących możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów rozliczeń na kwoty przekraczające 15.000,00 zł, które nie zostały dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego warto zwrócić uwagę na stanowisko Ministra Finansów odnoszące się do innych form regulowania zobowiązań – kompensat.
WIĘCEJ

PŁATNOŚCI GOTÓWKOWE, A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

24 LUTY 2017/PIOTR KANTOROWSKI
W związku z licznymi zmianami prawa jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. doszło również do zmiany zasad związanych z możliwością uznania danego wydatku jako koszt uzyskania przychodów na gruncie PIT i CIT.
WIĘCEJ

NOWA STAWKA CIT DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

10 STYCZNIA 2017/PIOTR KANTOROWSKI

W dniu 22 września 2016 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wprowadza szereg zmian w przepisach podatkowych w tym w szczególności nową stawkę CIT w wysokości 15%.

WIĘCEJ

S24, A PCC

5 STYCZNIA 2017/PAWEŁ GŁĄB
Wprowadzona jakiś czas temu możliwość rejestracji spółki prawa handlowego w systemie elektronicznym była z pewnością rewolucyjną zmianą. Plusy tego rozwiązania są niewątpliwe – procedura rejestracji jest szybka, prosta i zdecydowanie mniej kosztowna.
WIĘCEJ

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

29 GRUDNIA 2016/PATRYCJA ŚRODEK
Jedną z możliwości transformacji spółki kapitałowej jest jej przekształcenie w inną spółkę kapitałową. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzień wpisu do rejestru jest dniem przekształcenia, a sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru spółkę przekształcaną.
WIĘCEJ

FORMA DOKUMENTOWA I ELEKTRONICZNA

15 GRUDNIA 2016/PIOTR KANTOROWSKI

W dniu 8 września 2016 r. w życie weszły niezmiernie doniosłe zmiany, które jak się wydaje powinny w pełni usankcjonować prężnie rozwijający się obecnie obrót prawny z wykorzystaniem wyłącznie sieci i systemów teleinformatycznych oraz telefonicznych. W tym dniu wejdzie bowiem w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

WIĘCEJ

STWIERDZENIE NIEWAŻNOSCI WARUNKÓW ZABUDOWY

7 GRUDNIA 2016/PIOTR KANTOROWSKI

W obrocie zdarzają się sytuacje, w których mimo uzyskania już uprzednio przez inwestora pozwolenia na użytkowanie dochodzi do stwierdzenia nieważności warunków zabudowy, których wydanie zainicjowało cały proces budowlany. Jest to sytuacja niezwykle newralgiczna dla inwestora, gdyż oznacza to, iż do stwierdzenia nieważności warunków zabudowy doszło już po wzniesieniu obiektu budowlanego, którego one dotyczyły.

WIĘCEJ

ROSZCZENIA BANKÓW

1 GRUDNIA 2016/PAWEŁ GŁĄB
Wiele osób, które prowadziły uprzednio działalność gospodarczą nie decydują się na jej wznowienie ze względu na to, że jej fiasko przyniosło im zaległości płatnicze w stosunku do innych uczestników obrotu, w tym w szczególności roszczenia banków o niespłacone kredyty. Wiele z tych należności już dawno nie jest własnością banków, gdyż nabyły je firmy windykacyjne.
WIĘCEJ

BEZPRAWNY SPAM

24 LISTOPADA 2016/PAWEŁ GŁĄB
Mimo, iż kwestie związane z rozsyłaniem wiadomości typu SPAM, czy też prowadzenie sprzedaży bezpośredniej bez zgody abonenta za pomocą telefonów są już od dłuższego czasu przedmiotem licznych dyskusji, jak również istnieją w tym zakresie regulacje prawne poważnie działania te ograniczające, to jednak nie sposób nie zauważyć, że zjawisko to z niezmiennym nasileniem funkcjonuje w dalszym ciągu.
WIĘCEJ

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE ALTERNATYWĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

16 LISTOPADA 2016/PATRYCJA ŚRODEK
Ustawa Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Nowe przepisy, wprowadzają szerokie spektrum możliwości, polegających na zapewnieniu każdemu przedsiębiorcy restrukturyzacji zadłużenia. Obecnie restrukturyzację przeprowadza się w postępowaniu o zatwierdzeniu układu, w przyspieszonym postępowaniu układowym, w postępowaniu układowym lub postępowaniu sanacyjnym.
WIĘCEJ

POŁĄCZENIA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM CUDZOZIEMCÓW, A PRZEJŚCIE NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA

24 LISTOPADA 2016/PAWEŁ GŁĄB
W ostatnim czasie co raz bardziej powszechne w obrocie stały się procedury połączeń spółek. Nic w tym dziwnego zaważywszy na dynamiczne zmiany zachodzące w obrocie oraz fakt, iż w przypadku wdrożenia takiego rozwiązania co do zasady mamy do czynienia zarazem z kontynuacją prawną, jak i sukcesją. Coraz powszechniejsze staje się także wdrażanie takich procedur z udziałem kapitałów obcych po stronie spółek przejmowanych co wiązać należy z globalizacją gospodarki.
WIĘCEJ

PLATFORMA ODR, CZYLI NOWY OBOWIĄZEK SKLEPÓW INTERNETOWYCH

25 PAŹDZIERNIKA 2016/PAWEŁ GŁĄB
Mimo, że od wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich upłynęło już blisko cztery miesiące, wiele podmiotów działających w branży e-commerce w dalszym ciągu nie dopełnia obowiązków informacyjnych wynikających z nowych przepisów unijnych.
WIĘCEJ

PARAGON W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

16 PAŹDZIERNIKA 2016/PAWEŁ GŁĄB
W przypadku gdy nabywca dokonuje płatności w formie przedpłaty momentem tym jest chwila otrzymania przez sprzedawcę ceny zakupu. Przepisy prawa zobowiązują jednak sprzedawcę nie tylko do ewidencji sprzedaży w kasie rejestrującej, ale również do wydania nabywcy paragonu. Powstaje więc w tym przypadku pytanie szczególnie istotne dla sektora e-commerce – czy w przypadku transakcji dokonywanej przez Internet istnieje możliwość przesłania nabywcy paragonu w formie elektronicznej?
WIĘCEJ

REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU

15 PAŹDZIERNIKA 2016/PIOTR KANTOROWSKI

W obrocie gospodarczym coraz częściej zdarza się, że w świetle niepowodzenia gospodarczego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej jedyny członek jej zarządu chce złożyć rezygnację z pełnienia tej funkcji. Sytuacja ta od zawsze budziła liczne kontrowersje w kontekście tego na czyje ręce rezygnacja ta winna być złożona.

WIĘCEJ

PARAGON W SKLEPIE INTERNETOWYM

10 PAŹDZIERNIKA 2016/PAWEŁ GŁĄB
W przypadku gdy nabywca dokonuje płatności w formie przedpłaty momentem tym jest chwila otrzymania przez sprzedawcę ceny zakupu. Przepisy prawa zobowiązują jednak sprzedawcę nie tylko do ewidencji sprzedaży w kasie rejestrującej, ale również do wydania nabywcy paragonu. Powstaje więc w tym przypadku pytanie szczególnie istotne dla sektora e-commerce – czy w przypadku transakcji dokonywanej przez Internet istnieje możliwość przesłania nabywcy paragonu w formie elektronicznej?
WIĘCEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA CZY COOKIES?

10 PAŹDZIERNIKA 2016/PAWEŁ GŁĄB
Wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalność w sektorze e-commerce, czy też w ogóle z wykorzystaniem sieci Internet, już w początkowej fazie realizacji projektu często boryka się z problemem spełnienia obowiązków jakie na podmioty działające w szeroko pojętej branży internetowej nakładają przepisy prawa. A obowiązków tych jest przynajmniej kilka. Wynikają one bowiem z przepisów o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także z Prawa telekomunikacyjnego.
WIĘCEJ

OPCJE MENADŻERSKIE

7 PAŹDZIERNIKA 2016/PIOTR KANTOROWSKI

W świetle wprowadzonych z początkiem 2016 r. zmian w przepisach dotyczących ozusowania umów zlecenia istotnym staje się kwestia, czy w chwili obecnej mali i średni przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z jakiejkolwiek optymalizacji w tym zakresie?

WIĘCEJ

SPRAWOZDANIA O WYTWARZANIU ODPADÓW I GOSPODAROWANIU ODPADAMI

2 PAŹDZIERNIKA 2016/PIOTR KANTOROWSKI

Jak co roku, Kancelaria Kantorowski i Wspólnicy pragnie przypomnieć Państwu, że zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w dniu 15 marca 2015 r. mija termin do złożenia sprawozdania o wytwarzaniu odpadów i gospodarowaniu odpadami za roku 2015.

WIĘCEJ

NIERZETELNY DŁUŻNIK, A USTAWOWE REKOMPENSATY

26 WRZEŚNIA 2016/PIOTR KANTOROWSKI

O ustawowej rekompensacie przewidzianej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403) w wysokości równowartości kwoty 40 euro już pisaliśmy. Jak się jednak okazuje, roszczenie to budziło liczne kontrowersje w orzecznictwie sądów i nie sposób było oprzeć się wrażeniu, iż przepis ten jest w znacznej mierze wykładane na korzyść dłużnika.

WIĘCEJ

ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

17 SIERPNIA 2016/PAWEŁ GŁĄB
Wraz z początkiem bieżącego roku w życie weszła uchwalona dnia 9 października 2015 r. nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jedną z głównych zmian wprowadzonych nowelą jest wyraźne uregulowanie kwestii odsetek za opóźnienie w transakcjach między przedsiębiorcami oraz z udziałem podmiotów publicznych.
WIĘCEJ

BRAK ZARZĄDU W SPÓŁCE

8 SIERPNIA 2017/PATRYCJA ŚRODEK
Sytuacja patowa dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, polegająca na brakach w jej zarządzie niesie za sobą daleko idące konsekwencje, natomiast jest dość częstym zjawiskiem w obrocie gospodarczym. Spółka nie posiadająca organów do jej reprezentacji nie może prowadzić swoich spraw, zarówno wewnątrzorganizacyjnych jak i tych na zewnątrz, tzn. dokonywać czynności konwencjonalnych i faktycznych składających się na sprawy spółki.
WIĘCEJ

MEDIACJA W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

5 SIERPNIA 2016/PIOTR KANTOROWSKI

Mediacja w sprawach gospodarczych jest instytucją istniejącą już od kilku lat, jednak w postępowaniach sądowych nie była ona praktycznie wykorzystywana. Doświadczenie sądowe pokazuje, że nawet w przypadku skierowania przez Sąd sprawy do mediacji faktycznie nie dochodziła ona do skutku, albo wręcz jedna ze stron procesu nie wyrażała na nią zgody.

WIĘCEJ

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ

26 LIPCA 2016/PAWEŁ GŁĄB
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową może zostać dokonane na co najmniej kilka sposobów. Korzyści takiego rozwiązania są niewątpliwe, przekształcenie bowiem spółki cywilnej w spółkę komandytową pozwala przede wszystkim na optymalizację ryzyka związanego z prowadzoną działalnością przy jednoczesnym zachowaniu korzystnych zasad opodatkowania wspólników.
WIĘCEJ